Passivhus

Lågenergihus:

Lågenergihus är ett allmänt namn för byggnader med liten energi förbrukning, man brukar säga att lågenergihus har lägre energiförbrukning än svenskt regelverk (BBR-kraven). Men inte så lågt som Passivhus eller Plus Energihus. Sverige saknar i dagsläget tydliga ramar för vad ett lågenergihus exakt innebär. Däremot måste huset alltid uppfylla Boverkets krav när det gäller energiförbrukning.

Boverkets krav på energiförbrukning:
– 55 kilowattimmar per kvadrat och år i hus med någon typ av värmepump eller elvärme.
– 110 kilowattimmar per kvadrat och år i hus med fjärrvärme, pellets eller vedeldning.
Siffran ska sänkas i höst till 90. Siffrorna är högre norröver i landet.

Vad är passivhus:

Begreppet myntades av Dr Wolfgang Feist, som byggde Tysklands första passivhus och är grundare till Passivhaus institut i Darmstadt. Syftet med konceptet passivhus är att det inte behövs någon tillförd energi alls för uppvärmning eller kylning, utan att huset värms upp passivt genom att tillvarata värme från personer, elektriska apparater och instrålad sol – det vill säga hus utan värmesystem. På så sätt blir husen nästan självuppvärmda.

I vårt klimat är det ännu inte kostnadseffektivt att nå en sådan nivå, att man klarar sig helt utan uppvärmning. Därför är en mindre mängd energi tillåten att tillföra.

-Passivhus är smarta hus:

I ett vanligt hus finns massor av energi som aldrig kommer till användning medan man i ett passivhus fokuserar på att minimera värmeförlusterna genom smarta och effektiva klimatskal och ventilation med värmeåtervinning.  Husen byggs med ett extremt välisolerat och lufttätt ytterskal, samt en mekanisk ventilation med effektiv värmeåtervinning (FTX). Energimyndigheten har tillsammans med Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) tagit fram en kravspecifikation för passivhus i Sverige.

-Ventilationssystem

FTX-ventilations system är ett system där den varma frånluften möter den kalla tilluften i en värmeväxlare och där överförs värme från frånluften till tilluften.

-Kvalitets säkrade hus:

För att få använda begreppet passivhus för en byggnad krävs att ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas. På så sätt kvalitetssäkras innebörden av byggkonceptet i marknadsföring och kommunikation inom bygg- och förvaltningsprocessen. Det finns två beräkningsmetodiker, en internationell och en svensk som är anpassad efter svenska förhållanden och byggregler.
För mer information: se http://www.passiv.de/ och http://www.nollhus.se/ eller för FEBY12 kravsecifikation

De hus som uppfyller dessa krav och där anvisade kontroller genomföts , kan klassas som ett passivhus och begreppet kan användas för att beskriva det aktuella husets prestanda för kommunikation och marknadsföring.

Beräkningsprogram för passivhus enligt FEBYs kriterier

Nollenergihus och plusenergihus

Ett nollenergihus producerar minst lika mycket förnybar energi som det förbrukar icke förnybar energi. Ett plusenergihus producerar mer energi på årsbasis än det förbrukar.